O NÁS

Naša spoločnosť sa už od roku 1999 zaoberá správou vlastníckych bytov, nebytových priestorov a s tým súvisiacimi činnosťami.

V našej správe máme byty a nebytové priestory v Košiciach, ale aj mimo Košíc. Naše skúsenosti so správou bytov však siahajú až do roku 1990, a tak Vám môžeme ponúknuť kvalitu zaručenú mnohoročnou praxou. Naviac sme členmi Združenia bytového hospodárstva na Slovensku logo (www.zbhs.sk), kde máme zastúpenie v Kontrolnej a revíznej komisii. Toto združenie zastrešuje správcovské organizácie z celého Slovenska a podieľa sa na tvorbe legislativy súvisiacej so správou bytov pripomienkovaním návrhov právnych noriem.

Spravujeme bytové domy bez založeného spoločenstva vlastníkov bytov na základe zmluvy o výkone správy, ale aj bytové domy so založeným spoločenstvom vlastníkov bytov na základe mandátnej zmluvy.

Naším heslom je

Pružnosť

Serióznosť

Profesionalita

Služby

Výkon správy vlastníckych bytov zahŕňa v rámci poplatku
za výkon správy nasledujúce činnosti

Vedenie samostatných bankových účtov pre jednotlivé bytové domy, ktorých majiteľmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov predmetných bytových domov

Vypracovanie správy o činnosti za predchádzajúci rok, o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí a spoločných zariadení domu

Predpisovanie záloh za služby spojené s užívaním bytov, ich každoročné prehodnocovanie, evidovanie ich úhrad a ich ročné vyúčtovanie

Vymáhanie neuhradených platieb

Zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení a následné odstraňovanie revíznych chýb

Zabezpečenie EXKLUZÍVNEHO POISTENIA BYTOVÝCH DOMOV, členovia ZBH na Slovensku majú množstevnú exkluzívnu zľavu z poplatkov za poistenie bytových domov

Zabezpečenie údržby a drobných opráv v bytoch - práce stavebné, maliarske, vodoinštalatérske, plynárske, elektroinštalatérske a iné

V spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov vypracovanie individuálneho ročného plánu výdavkov na opravy a údržbu spoločných častí a zariadení domu a po jeho schválení jeho realizáciu za najvýhodnejších podmienok

Zabezpečenie revízií vyhradených technických zariadení a následné odstraňovanie revíznych chýb

Za úhradu zabezpečíme aj

Nepretržitú havarijnú službu v profesiách vodár, plynár, kúrenár, elektrikár, výťahár

Odpočty bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov

Vyúčtovanie nákladov na ústredné vykurovanie na základe pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov

Vybavenie úveru v komerčných bankách, stavebných sporiteľniach aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania, spracovanie potrebných podkladov, výpočet splátok istiny a úrokov

Inžiniersku činnosť súvisiacu s rekonštrukciami bytového domu a zatepľovaním

Všeobecné právne poradenstvo

Fotodokumentácia bytových domov, zaznamenávanie aktuálneho stavu a zmien

Možnosť on-line pripojenia sa zástupcov vlastníkov bytov k základným aktuálnym informáciám týkajúcich sa predmetného bytového domu

Iné služby podľa vašich požiadaviek

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ.

NAPÍŠTE NÁM

Kancelária

Pražská 4
040 11, Košice
Telefón : 055/ 6430 917
Mobilný telefón: 0903 738 158 | 0905 239 658
E-mail: spravobyt@spravobyt.sk

( Bližšie informácie vám ochotne poskytneme na telefónnych číslach, alebo v sídle našej spoločnosti. )

Stránkové hodiny
Košice, Pražská 4
Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Košice - Šaca, hotel Metal
Štvrtok: 15:00 - 17:00

Máte otázky? Napíšte nám.